STADGAR
 • STADGAR
  för FÖRENINGEN DJURENS VÄNNER I STOCKHOLM
  § 1
  Syfte
  Föreningen Djurens Vänner i Stockholm har till ändamål att
  verka för ett allsidigt, effektivt djurskydd, en human vård av
  alla djur samt hjälp till de vilda djur som lider svårt av vårt
  vinterklimat. Föreningen skall även verka mot onödiga och
  plågsamma djurförsök.
  § 2
  Medlemskap
  Var och en som biträder föreningens syfte kan vinna
  medlemskap i föreningen.
  § 3
  Olika slag av medlemmar
  Medlemmar är: årligt betalande, ständiga och
  hedersledamöter. Ständig medlem kan den bli, som inbetalar
  ett belopp, som är 20 gånger årsavgiften. Till hedersledamot
  kan föreningen välja person, som särskilt vinnlagt sig om
  föreningens syften.
  § 4
  Avgifter
  Årsavgiften bestäms av årsmötet. Röstberättigad är den som
  inbetalt sin avgift senast 30 september under föregående år
  samt före årsmötet erlagt avgift för innevarande år.
  § 5
  Uteslutning
  Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som skadar
  föreningen, ävenså den som ej inbetalar årsavgiften.
  § 6
  Styrelse
  Föreningens angelägenheter handhaves av en av årsmötet
  vald styrelse som består av 6 ordinarie ledamöter och 2
  suppleanter. Styrelsen väljes för 2 år, dock så att 3 ledamöter
  och 1 suppleant turvis avgår. Avgående ledamöter och
  suppleanter kan omväljas.
  § 7
  Styrelsens beslutsmässighet
  Styrelsen är beslutsmässig när samtliga äro kallade och minst
  3 ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden
  utslagsröst, utom vid sluten omröstning, då lotten skiljer. Styrelsen har rätt att besluta om försäljning av fast egendom utan att behöva inkalla till extra årsmöte.

  § 8
  Valberedning
  Årsmötet väljer en valberedning bestående av 3 ledamöter.
  En ledamot i föreningens styrelse skall vara representerad i
  valberedningen och dessutom vara sammankallande för
  denna.
  § 9
  Möten
  Föreningen håller årsmöte före maj månads utgång på tid och
  rum som styrelsen bestämmer. Extra möte hålles då styrelsen
  anser så nödvändigt eller när revisorerna leller minst 1/8 av
  föreningens medlemmar skriftligt så påyrkar. Personlig,
  skriftlig kallelse skall tillställas medlem minst 14 dagar före
  möte. Yrkanden och motioner till årsmöte skall vara styrelsen
  tillhanda senast 31/12 året före årsmötet.
  § 10
  Styrelsefunktionärer
  Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och
  kassör.
  § 11
  Räkenskapsår
  Föreningens räkenskapsår föres per kalenderår.
  § 12
  Revisorer
  Till att granska föreningens räkenskaper utser årsmötet 2
  revisorer och 1 revisorssuppleant. De kan omväljas.
  § 13
  Röstning
  Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:
 • Val av funktionärer vid årsmötet.
 • Mötets stadgeenliga utlysande.
 • Styrelsens årsberättelse med ekonomisk redovisning.
 • Revisionsberättelse.
 • Fastställande av balansräkning.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter.
 • Val av styrelsesuppleanter.
 • Val av revisorer och revisorssuppleant.
 • Val av valberedning.
 • Beslut om årsavgift och ständig avgift.
 • Yrkanden och motioner.
 • Örviga frågor


Vid årsmöten får beslut fattas endast i ärenden som angivits
i kallelse till mötet.
Vid föreningens möten sker omröstning öppet såvida någon ej
påyrkar sluten votering. Vid lika röstetal avgör ordföranden
vid mötet. Vid lika röstetal vid sluten omröstning avgör lotten.
Rösträtt får ej utövas genom fullmakt. Familjemedlemmar har
sammanlagt 2 röster.
§ 14
Stadgeändring
Ändring eller tillägg av dessa stadgar kan göras om 2 på
varandra följande årsmöten, varav minst ett är ordinarie
årsmöte, så beslutar med minst 2/3 majoritet.
§ 15
Upplösning
Föreningen kan upplösas om 2 ordinarie årsmötet i eniga
beslut så bestämmer. Vid föreningens upplösning skall dess
sista årsmöte besluta till vilken förening, institution eller
organisation, med samma syfte som föreningen har,
tillgångarna skall överföras. Testamentariska förordnanden
skall därvid noga följas.
§ 16
Ideellt arbete
Allt arbete inom föreningen skall om möjligt vara oavlönat.
Vid arbete för föreningen som vållar förlorad arbetsinkomst
må föreningen utbetala ersättning. Direkta kostnader som
medlem har för sitt föreningsarbete skall ersättas.
§ 17
Vissa förbud för enskild medlem
Föreningsmedlem äger ej rätt att utan styrelsens
bemyndigande göra sig till talesman eller insamla medel i
föreningens namn.